page

Finansiering

Leasing av våre produkt! 

Leasing er ei vanleg form for finansiering av maskiner, utstyr og kjøyretøy til 
næringsliv og offentleg sektor.
Leasing innebær at Leasingselskapet kjøper utstyret på vegne av di verksemd,
og leiger det ut i eit avtalt tidsrom.
 
Det er kun bedrifter (ASA, AS, enkeltmannsforetak, A/L etc) og offentilig sektor  som kan
lease utstyr. Minimum sum for leasing er kr. 10.000,-.
 
Ta kontakt med oss på tlf: 4899 6005 eller bruk kontaktskjema,
så vil vi hjelpe deg med å sette opp en leasing avtale.
 
Leigeperioden er vanligvis 3-7 år, avhengig av kva slags utstyr som skal leasast og hva kunden ynskjer. 
 
Med leasing er bedrifta sikra full bruksrett til utstyret sjølv om SG leasingselskapet står som formell eigar.

Vel du leasing som finansieringsløysing får di verksemd tilgang på nye driftsmidlar når behovet er der.
Ved å frigjere kapital og ikkje binde verksemda sin pantetilgang, bedrast likviditeten.
Fleksibilitet og raskare utgiftsføring gjer leasing til eit veleigna økonomisk verktøy for drift og investeringar. 
Leasing byr på mange fordeler som dei fleste verksemder vil kunne dra fordeler av.

Kva kan leasast?
I hovudsak kan alle drifts- og anleggsmidlar som kan skillast ut som eigen einheit og avskrivast
leasingfinansierast. Dersom tjenester inngår i ein leveranse som ein del av ei løysing, kan dette og
leasingfinansierast. 

Leasing er ei finansieringsform som kan benyttast av alle næringsdrivande,
(ASA, AS, enkeltmannsforetak, A/L etc.) og offentleg sektor.
For næringsdrivande er det eit krav om at selskapet må være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Kva skjer etter endt leasingperiode?
Etter utløp av den avtalte leigeperioden har di verksemd fylgjande muligheiter:

  • Fortsette leigeforholdet til sterkt redusert leige
  • Anmode om å få kjøpe utstyret og overta eigedomsretten
  • Sei opp avtalen og levere utstyret tilbake til Leasingselskapet.
 
Ta kontakt på tlf.  48 99 60 05  eller bruk vårt kontaktskjema, så kan vi sette opp en leasingavtale!