Standard salgsbetingelser

Kjøpsbetingelsar

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil på sidene.
Det vert teke atterhald om endringer av produkter og produktopplysningar.
Bildene kan på grunn av produksjonsendringer eller andre forhold, avvike fra levert vare.
Retur av varer kun etter avtale.
Alle priser er + moms og frakt.
Vi tek atterhald om prisendringar som fylgje av endringar i valutakursar, offentlige avgifter eller endra innkjøpsprisar.
Ordre vert difor ekspedert til gjeldande pris på leveringsdagen, om ikkje anna er skriftleg avtala.

Bestiling

Ved bestilling vert varenavn og kvantum oppgjeve.
Vi overtek ikkje ansvaret for eventuelle feil ved telefonordre som ikkje vert bekrefta skriftleg av kunden.
Bestill varene i god tid før bruk, slik at vi kan betjene Deg med ønska leveringstid.

Leveringsbetingelsar

Normalt skjer levering av lagerholdte produkt samme dag
eller dagen etter ordren er motteken.
Vi sender dei fleste pakkar med posten og deiras fraktprisar gjeld.
Vi har og muligheit til å spore pakkar på internett.
Større leveransar vert sendt med Nor Cargo eller GOH Transport.

Betalingsbetingelsar

Kontant eller Netto pr. 10 dagar frå fakturadato.
Ved purring tilkjem eitt gebyr på kr. 65,-
Etter forfall reknast det renter på 1% pr. påbyrja månad, til betaling.
Varene forblir Hagebutikken AS sin eigedom inntil varene i si heilheit,
inkl. renter og gebyr, er betalt.

Salgspant

Selgjaren har salgspant i dei selde varene inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostningar er fullt betalt.

Reklamasjoner

Vi legg vekt på at einkvar ordre ekspederast så samvittigheitsfullt som mogeleg. Vi ber imidlertid våre kundar kontrollere varen nøye ved mottakelsen. Det er såleis viktig at kunden omgåande gir oss beskjed hvis han har grunn til å tru at merkinga eller utsjånaden på den leverte vara  er ein annan enn det som er bestilt eller fakturert. Vara må då ikkje nyttast. Vi vil straks undersøkje saka og sørgje for levering av den riktige vara.
Det vert ikkje gjeve erstatning utover fakturaverdien, eller utover kva vår leverandør erstattar.

Montering

Ved sal av utstyr frå denne nettbutikken, er eventuell montering ikkje inkludert.
I dei tilfeller vi blir bedd om hjelp til montering, reknast vanlig timebetaling.

Angrerett

Angrerett ihht Norsk lov.
Angrerettsskjema finn du HER